Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το ύψος των οφειλών στις εταιρείες κινητής, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι αθροιστικά οι συσσωρευμένες επισφάλειες φτάνουν τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο μάλιστα θα ήταν μεγαλύτερο εάν οι πάροχοι δεν διέκοπταν σε σχετικά σύντομο χρόνο τις συνδέσεις των πελατών που δεν έχουν έχουν εξοφλήσει τον λογαριασμό τους.
Στην πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται μέσω της «Τηλέγνους», της εταιρείας που συστάθηκε γι΄αυτό τον σκοπό, συμμετέχουν με ποσοστό 25% η καθεμιά, οι εταιρείες COSMOTE, Vodafone, Wind και Cyta. Ο νέος φορέας, ο οποίος θα αρχίσει να εμπλουτίζεται με στοιχεία από τον Δεκέμβριο, θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας. Στόχος είναι η σύσταση και λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (έχουν παρέλθει ενενήντα ημέρες) και δεν έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό τους. Πηγές αλλά και αποδέκτες των δεδομένων θα είναι αποκλειστικά οι ίδιες οι εταιρείες.

Στον «Μεγάλο Αδελφό» θα εντάσσονται συνδρομητές βάσει δύο κριτηρίων:
• Οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 200 ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για πάνω από 90 ημέρες.
• Ληξιπρόθεσμη οφειλή συνεπεία μη πληρωμής κανενός λογαριασμού και αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας.
Η «Τηλέγνους» έχει ήδη εξασφαλίσει τη σχετική έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έχουν δικαίωμα να συμβουλεύονται τη λίστα πριν τη σύναψη σύμβασης με νέους πελάτες και να ελέγχουν εάν ο υποψήφιος συνδρομητής είναι ενταγμένος σ’ αυτήν και σε ποια από τις δύο κατηγορίες. Το αρχείο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του συνδρομητή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου).
Σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του φορέα, οι εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον συνδρομητή για τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται εύλογη προθεσμία για την τακτοποίησή τους, καθώς επίσης και να τον διαγράφουν από τη σχετική λίστα αμέσως μετά την εξόφληση της οφειλής του.
Από την πλευρά τους οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν ενημέρωση σχετικά με το ποια εταιρεία έχει καταχωρίσει ή έχει αναζητήσει τα δεδομένα τους στη βάση της «Τηλέγνους» μαζί με τον λόγο της καταχώρισης, καθώς επίσης και να απαιτήσουν τη μη μετάδοσή τους στις εταιρείες κινητών επικοινωνιών συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τις σχετικές αιτήσεις.
Αρμοδιότητες για τη λειτουργία του νέου φορέα θα έχουν η Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν θα παρεμποδίζεται η χρήση του μέτρου της φορητότητας και η ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, αποκλείοντας την εμφάνιση καταχρηστικών συμπεριφορών και συνθηκών καρτέλ.
Πηγή:ethnos.gr